ITOKI | #trytrytry

Graphic

ITOKI | #trytrytry
イノベーションの生まれる現場

小冊子/206×206mm/12ページ

[アートディレクション/デザイン担当]

Illustration: 小紙陽子
Photo: 松岡潤